RECIPE-opiskelijakilpailu: Tule innovoimaan ratkaisuja tulevaisuuden terveille kaupungeille!

RECIPE-hanke järjestää monialaisen opiskelijakilpailun Oulun yliopiston, UNIC:in ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille ajalla 18.4.- 18.6.2024. Kilpailussa tutkitaan kaupunkien kestävyyttä ja terveyttä tukevia ratkaisuja luontopohjaisten ratkaisujen kautta.

Kilpailuinfo / Competition info (in English below):

1. Kilpailukutsu
Kutsumme Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä European University of Post-Industrial Cities (UNIC) opiskelijoita innovoimaan ratkaisuja kestävien ja hyvinvoivien kaupunkien puolesta!

1.1 Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Järjestäjä: Vastustuskykyinen kaupunki: Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) -hanke järjestää yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa innovaatiokilpailun, jonka tarkoituksena on ideoida planetaarista terveyttä kaupungeissa edistäviä luontopohjaisia ratkaisuja.

Tausta: Monitieteinen hanke yhdistää ympäristön, ympäristöterveyden, liikuntalääketieteen, terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansanterveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Tutkimus tuottaa uutta laajasti sovellettavissa olevaa tieteellistä tietoa ja syventää yhteiskunnallista ymmärrystä kaupunkimaisen elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä. Tutkimus on toteutettu Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksella (Päätösnumero 345220).

Kilpailun teema: Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat luonnon innoittamia ongelmien ratkaisuja. Ne ovat kustannustehokkaita, ja tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä ja parantavat systeemien häiriönsietokykyä. Innovatiiviset luontopohjaiset ratkaisut tarttuvat tunnistettuihin haasteisiin kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, sään ääri-ilmiöihin kuten tulviin, pölyttäjien katoamiseen, kaupunkilaisten luontosuhteen heikentymiseen, fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen, ja tulehdusperäisten sairauksien sekä tarttuvien tautien lisääntymiseen. Tartuntatautien torjuntaa ei huomioida nykyisessä kaupunkisuunnittelussa, vaikka globaali kaupungistuminen jatkuu ja monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa.

Ratkaisun luonne: Kilpailuehdotus voi olla konkreettinen kaupunkiympäristöön ja sen eri osa-alueisiin kuten rakennuksiin, kaupunkitiloihin, liikenteeseen, viheralueisiin, tai muuhun infrastruktuuriin kohdentuva suunnitelma tai pienempi interventio. Se voi olla myös tapahtuma, tempaus, tai uudenlainen toimintamalli, joka vaikuttaa positiivisesti ihmisten toimintaan kaupunkiympäristössä. Kilpailuehdotus voi olla myöskin palveluinnovaatio tai digitaalinen työkalu suunnitteluun, hyvinvoinnin monitoriin, arviointiin tai ”hyvinvointituuppaamiseen”!

Arvosteluperusteet: Kilpailussa haettavien ratkaisujen tulee pohjautua tutkittuun tietoon luonnon ja rakennetun ympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Osallistujat saavat käyttöönsä tutkijoiden tuottaman taustamateriaalin, jonka hyödyntäminen ideoissa ja ratkaisuissa on keskeinen arvosteluperuste. Arvosteluperusteita ovat lisäksi ratkaisun innovatiivisuus, vaikuttavuus, toteutettavuus sekä skaalattavuus.

1.2 Osanotto-oikeus ja laajuus opintopisteinä

Osanotto-oikeus kilpailuun on kaikilla Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun sekä UNIC-opiskelijoilla.
Kilpailuun tulee ilmoittautua 12.4.2024 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/1B2737C55B683609
(Peppi-koodi opintojaksolle: TA00AT19 Yhdyskuntasuunnittelu projektiopinnot)

Tehtävään liittyvä materiaali löytyy kurssin Moodle-alustalta.

Kilpailun laajuus opintopisteinä on 5 op. Mikäli tehtävä ei täytä kaikilta osilta kilpailuvaatimuksia, mutta työ on hyväksyttävissä harjoitustyönä, opintopistemäärä on tätä pienempi.

1.3 Palkinnot

Kilpailussa parhaalle työlle jaettava palkintosumma on 1 000 €.

Kilpailutuomaristo pidättää itsellään oikeuden jakaa summa toisin.

1.4 Palkintolautakunta

Palkintolautakunta valitsee parhaan kilpailuehdotuksen.

Palkintolautakuntaan kuuluvat:
• Helka-Liisa Hentilä, professori, Oulun yliopisto, tuomariston pj.
• Raija Korpelainen, professori, Oulun yliopisto
• Taina Pennanen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
• Kari-Pekka Heikkinen, työelämäprofessori, Oulun yliopisto
• Ville Saarenpää, Innovaatioasiantuntija, Oulun yliopisto
• Ulla-Maija Törmälä, Senior Lecturer, Oulu University of Applied Sciences
• Retu Ylinen, Kehitysasiantuntija, Kuopion kaupunki
• N.N, Oulun kaupunki
• N.N, Rovaniemen kaupunki

Kilpailusihteeri:
• Emilia Rönkkö, dosentti, Oulun yliopisto (RECIPE-hanke)

1.5 Kilpailuaika

Kilpailuaika alkaa 18.4.2024. Aloitustilaisuus pidetään tällöin klo 15–19 läsnäolotilaisuutena Linnanmaan Tellus Stagella. Tilaisuudessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta (pl. UNIC-opiskelijat, joille järjestetään erillinen infotilaisuus Teamsillä).

Kilpailuun sisältyy 16.5. klo 13-15 pidettävä virtuaalinen yhteiskehittelytyöpaja, johon osallistuu monialaisesti asiantuntijoita eri tieteenaloilta sekä kaupunkiorganisaatioista.

Kilpailuaika päättyy 18.6.2024 klo 16.00, jolloin työn on oltava palautettuna Moodle-alustalle. Hyväksytty kilpailutyö ja suorituspisteet voidaan kirjata kesäopinnoiksi. Mikäli tehtävä ei täytä kaikilta osilta kilpailuvaatimuksia, mutta työ on hyväksyttävissä harjoitustyönä, opintopistemäärä on tätä pienempi.

1.6. Kilpailun kieli

Kilpailun kieli on sekä suomi että englanti.

2 Kilpailutekniset tiedot

2.1 Kilpailuohjelma ja taustamateriaalit
Tämä kilpailuohjelma sisältää kilpailuun liittyvät käytännön asiat ja toimenpiteet. Kilpailuohjelman liitemateriaalina ovat tutkimukseen pohjautuvat tietokortit.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijat voivat lähettää kilpailua koskevia kysymyksiä recipe.competition(at)oulu.fi

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako pidetään 8.10. klo 13–15 RECIPE Rotunda verkkoseminaarissa. Linkki tilaisuuden etäyhteyteen toimitetaan Moodle-alustan uutisviestinä.

2.4 Kilpailuehdotusten käyttö- ja tekijänoikeus

Kilpailutöihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet (esim. keksinnöt) jäävät niiden tekijöille. Ilmoittautumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu ilman erillistä sopimusta kilpailun ehtoihin, sekä hyväksyy kilpailun tuottaman aineiston käyttämisen tutkimustarkoitukseen.

Kilpailuaineisto palautetaan ohjeistetussa formaatissa (pdf-template sekä liitteenä oleva visuaalinen materiaali max. 5 sivua pdf, ppt, jpg, tiff, TAI yleisimmät videoformaatit, max. 3 min).

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on RECIPE-hankkeen johtaja professori Helka-Liisa Hentilä (Oulun yliopisto). Sähköpostiosoite: helka-liisa.hentila(at)oulu.fi

Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo(at)oulu.fi

Competition info:

1. Call for competition
We invite students from the University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences and European University of Post-Industrial Cities (UNIC) to innovate solutions for sustainable and thriving cities!

1.1 Organiser, aim and scope of the competition

Organiser: Resistant Cities: Urban Planning as Means for Pandemic Prevention (RECIPE) project, together with the Oulu School of Architecture, University of Oulu, is organising an innovation competition to develop ideas for nature-based solutions that promote planetary health in cities.

Background: The multidisciplinary project brings together environmental research, environmental health, health sciences, health history, information science and urban planning. The research generates new scientific knowledge of broad applicability and deepens societal understanding of the links between urban, living environment and health, develops methods for analysing and assessing health impacts, and promotes cross-sectoral discussion and cooperation between urban planning and health promotion. The project is funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland (Grant number 345220).

Competition theme: Nature-based solutions rely on or are inspired by nature to solve problems and challenges. They are cost-effective, delivering simultaneous ecological, social and economic benefits and improving the resilience of systems. Innovative nature-based solutions address identified challenges such as climate change, loss of urban biodiversity, extreme weather events such as floods, loss of pollinators, loss of urban residents’ relationship with nature, loss of physical activity, and increased prevalence of inflammatory and infectious diseases. The fight against communicable diseases is not being taken into account in current urban planning, despite the fact that global urbanisation is continuing and many past and recent pandemics have originated and spread in cities.

Solution characteristics: The competition proposal can be a concrete plan or a smaller intervention in the urban environment targeting to its various aspects, such as buildings, urban spaces, mobility, green areas, or other infrastructure. It can also be an event, or a new operational model of doing things that will have a positive impact on the way people interact with the urban environment. A competition entry can also be a service innovation or a digital tool for planning, monitoring, evaluating or ” well-being nudging”!

Judging criteria: The solutions sought in the competition must be based on scientific research on the health and well-being impacts of nature and the built environment. Participants will have access to background material produced by researchers, and the use of this material in their ideas and solutions will be a key criterion for judging. Other criteria include the innovative nature of the solution, its impact, feasibility and scalability.

1.2 Eligibility and credits

The competition is open to all students of the University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences and UNIC.
You must register for the competition by 12.4.2024: https://link.webropolsurveys.com/S/1B2737C55B683609
(Peppi-code for course: TA00AT19 Yhdyskuntasuunnittelu projektiopinnot)

The material related to the assignment can be found on the course’s Moodle platform.

The scope of the competition is 5 credits. If the assignment does not meet the competition requirements in all respects but is acceptable as an assignment, the number of credits will be lower.

1.3 Prizes

The prize money for the best entry in the competition is 1000 €.

The jury reserves the right to divide the amount differently.

1.4 Jury

The jury will select the best competition entry.

Members of jury:
• Helka-Liisa Hentilä, professor, University of Oulu, Chair of the jury
• Raija Korpelainen, professor, University of Oulu
• Taina Pennanen, research professor, Natural Resources Institute Finland (Luke)
• Kari-Pekka Heikkinen, professor of Practice, University of Oulu
• Ville Saarenpää, Innovation expert, University of Oulu
• Ulla-Maija Törmälä, Senior Lecturer, Oulu University of Applied Sciences
• Retu Ylinen, Development expert, City of Kuopio
• N.N City of Oulu
• N.N City of Rovaniemi

Competition secretary:
• Emilia Rönkkö, docent, University of Oulu (RECIPE project)

1.5 Competition period

The competition period will start on 18.4.2024. The opening event will then take place from 15-19:00 as an attendance event at the Tellus Stage in Linnanmaa. There will be no remote participation (except UNIC students, for whom a separate information session will be organized on Teams).

The competition will include a virtual co-design workshop on 16.5. from 13-15:00, with the participation of multidisciplinary experts from different disciplines and city organisations.

The competition will close at 16.00 on 18 June 2024, when the work must be returned to the Moodle platform. The accepted competition entry and the credits awarded may be credited as summer studies. If the assignment does not meet the competition requirements in all respects, but is acceptable as a practice assignment, the number of credits will be lower.

1.6 Competition language

The language of the competition is both Finnish and English.

2 Technical information on the competition

2.1 Competition programme and background materials
This competition programme contains the practicalities and measures for the competition. The supplementary material includes research-based information cards).

2.2 Questions about competition

Contestants can send questions about the contest to recipe.competition(at)oulu.fi

2.3 Competition award, publication of results and exhibition

The results will be announced, and the prize awarded on 8.10. at 13-15 during a RECIPE Rotunda webinar. A link to the remote access to the event will be provided as a news release on the Moodle platform.

2.4 Use and copyright of competition entries

The copyright and other intellectual property rights (e.g. inventions) associated with the works remain with their authors. By entering the competition, you agree to follow the terms and conditions of the competition without any further agreement, and you give consent to the use of the material produced by the competition for research purposes.

The competition material must be returned in the specified format (pdf-template and attached visual material max. 5 pages in pdf, ppt, jpg, tiff, OR most common video formats, max. 3 min).

The RECIPE project leader, Professor Helka-Liisa Hentilä (University of Oulu), is the responsible leader of the study. E-mail address: helka-liisa.hentila(at)oulu.fi

E-mail address of the Data Protection Officer at the University of Oulu: dpo(at)oulu.fi

Ajankohtaista

RECIPE-opiskelijakilpailu: Tule innovoimaan ratkaisuja tulevaisuuden terveille kaupungeille!

RECIPE-hanke järjestää monialaisen opiskelijakilpailun Oulun yliopiston, UNIC:in ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille ajalla 18.4.- 18.6.2024. Kilpailussa tutkitaan kaupunkien kestävyyttä ja terveyttä tukevia ratkaisuja luontopohjaisten ratkaisujen kautta. Kilpailuinfo / Competition info (in English below): 1. Kilpailukutsu Kutsumme Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä European University of Post-Industrial Cities (UNIC) opiskelijoita innovoimaan ratkaisuja kestävien ja hyvinvoivien kaupunkien puolesta! 1.1 […]
Recipe Ympäristöterveys

Tutkimus: Asuinympäristön vihreys ja liikunta voivat pienentää masennusriskiä

RECIPEn ympäristöterveysryhmän väitöskirjatutkija Marjo Seppänen kollegoineen havaitsi tutkimuksessaan, että taajaan asutuilla alueilla ja kaupungeissa asuvilla henkilöillä oli suurempi riski vaikeille masennusoireille. Viheralueiden runsaus puolestaan pienensi riskiä. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 5 489 osallistujaa, jotka olivat seurantahetkellä 46-vuotiaita. Osallistujilta selvitettiin masennusoireet sekä itseraportoitu ja kiihtyvyysmittareilla mitattu fyysinen aktiivisuus. Lisäksi tarkasteltiin heidän asuinympäristönsä […]
RECIPE ympäristöterveys

RECIPEn syksy oli täynnä tutkimusta ja tapahtumia

Hankkeemme loppuvuoden yhteenvedosta käy ilmi, että tutkijoillamme on pitänyt kiirettä. Muutamaan kuukauteen on mahtunut monenlaisia tapahtumia, tutkija- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä tietysti tutkimustyön etenemistä. RECIPE-tutkimus: Vihreä ympäristö lisää liikkumista Syyskuussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa RECIPEn ympäristöterveyden tutkimusryhmä ODL Liikuntaklinikan tutkija Maija Korpisaaren johdolla havaitsi, että vihreä asuinympäristö lisää miesten […]